Cijfers vanhet jaar 2020

Overzicht cijfers van deafgelopen drie jaren.

Cijfers

Cijfers vanhet jaar 2020

Overzicht cijfers van deafgelopen drie jaren.

Cijfers

Cijfers

Cijfers van het jaar 2020

Overzicht cijfers van de afgelopen drie jaren.
ROHA Cijfers 2020

2020

Vergeleken met de cijfers uit voorgaande jaren zien we door de coronacrisis grote verschillen in de procesindicatoren. Vooral metingen waarvoor normaal gesproken een fysiek consult gedaan werd, zijn minder vaak vastgelegd. De labwaardes van de nierfunctie en het LDL zijn ook lager, maar wel grotendeels bekend. Over de hele linie zien we de trend dat patiënten steeds vaker in de eerste lijn worden behandeld.

De cijfers ondersteunen de behoefte van meer zorg op afstand en vragen om meer eigen regie en zelfmanagement van de patiënt. Dit sluit aan bij de ingezette koers naar een persoonsgerichte aanpak en inzet van cBoards en DHoTS.

DM totaal aantal patienten
DM procesindicatoren
DM verdeling huisarts-specialist

ASTMA / COPD

50% ROHA-praktijken

Sinds 2018 bieden wij het astmaprogramma in combinatie met het COPD-programma aan. 72 ROHA-praktijken doen mee aan dit zorgprogramma. Hiervan leveren 43 praktijken naast de COPD-zorg ook de astmazorg via dit zorgprogramma en hebben 29 praktijken alleen programmatische zorg voor patiënten met COPD georganiseerd.
Opvallend is dat de vragenlijsten over het functioneren van de patiënt (astma: ACQ; COPD: MRC en CCQ) voor minder dan de helft van de patiënten zijn ingevuld. Wij hopen met de inzet van het Longzorgplan de zorg voor deze groep patiënten te verbeteren en voor nog meer patiënten beschikbaar te maken.
Astma totaal aantal patienten
COPD totaal aantal patienten
Astma procesindicatoren
COPD procesindicatoren
Astma verdeling huisarts-specialist
COPD verdeling huisarts-specialist
HVZ totaal aantal patienten
VVR totaal aantal patienten
HVZ procesindicatoren
VVR procesindicatoren
HVZ verdeling huisarts-specialist
VVR verdeling huisarts-specialist